Mirovinska osiguravajuća društva

Mirovinska osiguravajuća društva (MOD) su društva koja na temelju jednokratnih uplata ili na temelju individualne kapitalizirane štednje isplaćuju mirovine u okviru obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja. Radi se dioničkom društvu koje ima sjedište u Republici Hrvatskoj i posluje na temelju odobrenja Agencije, a nudi mirovinske programe i isplaćuje mirovine.

Općenito o MOD - u

Mirovinska osiguravajuća društva isplaćuju mirovine iz II. i III. stupa, jamče doživotnu isplatu mirovina iz II.stupa te osiguravaju dobit i povećavaju mirovine umirovljenika. Bitno je napomenuti da se mirovinska osiguravajuća društva ne smiju baviti nijednim drugim oblikom osiguranja. S obzirom da je njihov cilj ostvarivanje dobiti i isplata mirovina koje su uvećane za dobit MOD-a (kapitalizirane isplate), mirovinska društva za upravljanje fondovima brinu za sredstva uplate. MOD-ovi u okviru svojeg poslovanja isplaćuju i obveznu i dobrovoljnu mirovinu.

Za pokrivanje troškova svog poslovanja mirovinsko osiguravajuće društvo zaračunat će vam odgovarajuću naknadu od uplaćenih sredstava. Ona može iznositi najviše 5% od primljene doznake iz obveznog mirovinskog fonda, pri čemu odluku o najvišoj naknadi za svaku godinu donosi HANFA (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga).

Glavni korisnici proizvoda mirovinskih osiguravajućih društava upravo su osobe 50+ godina te umirovljenici. Osobe 50+ godina korisnici su mirovine iz trećeg stupa i potencijalni korisnici mirovina iz drugog stupa, dok umirovljenici mogu biti korisnici i drugog i trećeg stupa.

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Hrvatski sabor je donio na sjednici 7. veljače 2014. godine. Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima uređuje:

  • osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava koja isplaćuju mirovine u okviru obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje te mirovine na temelju jednokratne uplate osoba u mirovinsko osiguravajuće društvo

  • mirovinski programi obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje te mirovinski programi na temelju jednokratne uplate osoba u mirovinsko osiguravajuće društvo

  • mirovine te njihova isplata.


TRŽIŠNO OKRUŽENJE

Po pitanju ulaganja na financijskom tržištu, Hrvatska je zemlja koja je u tom segmentu još uvijek prilično nerazvijena, odnosno rijetki su oni koji aktivno bave takvim načinom investiranja. U Hrvatskoj je donedavno postojalo samo jedno mirovinsko osiguravajuće društvo - Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo, no 2020. godine osnovalo se još i Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo (HR MOD).

Sukladno tome, u RH trenutno postoje dva MOD-a što indicira da je tržište i dalje slabo zasićeno, a Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo (RMOD) koje je osnovano 2002. godine, tek nakon 18 godina postojanja dobiva konkurenciju. Vjerojatno je da bi se u ne tako dalekoj budućnosti taj broj mogao i trebao još povećati jer su mladi sve više educirani o važnosti dugoročnih investiranja i sve je više onih koji se odlučuju, između ostalog, ulagati i u treći mirovinski stup.

Predmet poslovanja mirovinskog osiguravajućeg društva

Predmet poslovanja mirovinskog osiguravajućeg društva podrazumijeva nekoliko stavaka. Isplatu mirovina u okviru obveznog mirovinskog osiguranja, u skladu s mirovinskim programima Društva, na temelju individualne kapitalizirane štednje člana obveznog mirovinskog fonda, ali i isplatu mirovina u okviru dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja, također u skladu s mirovinskim programima Društva, na temelju individualne kapitalizirane štednje člana otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda. Isto tako, isplata mirovina u okviru dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja može biti u skladu s mirovinskim programima Društva, ali na temelju individualne kapitalizirane štednje člana zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Postoje i isplate mirovina na temelju izravnih jednokratnih uplata osoba u Društvo. Nadalje, MOD-ovi se bave i pružanjem usluga pokroviteljima zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova u okviru provedbe dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, pri čemu usluge koje se pružaju su npr. informativni izračun mirovina, izrada nacrta mirovinskih programa, izrada nacrta izvješća, izrada financijskih planova i projekcija uz uporabu aktuarske računice i drugo. I posljednji u nizu predmet poslovanja, odnosi se na druge poslove koji se obavljaju na temelju ugovora s mirovinskim društvima i drugim osobama u skladu sa Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Na temelju individualne kapitalizirane štednje, društvo u okviru obveznog mirovinskog osiguranja nudi ugovaranje i isplatu doživotne mjesečne starosne odnosno prijevremene starosne mirovine, doživotne mjesečne invalidske mirovine te obiteljske mjesečne mirovine. Sama isplata mirovine moguća je u nekoliko oblika - kao pojedinačna mirovina, kao zajednička mirovina koja se isplaćuje korisniku mirovine ili doživotno bračnom drugu koji nadživi korisnika, kao pojedinačna mirovina sa zajamčenim razdobljem što znači da se isplaćuje korisniku, no u slučaju smrti korisnika prije isteka zajamčenog razdoblja isplata se nastavlja imenovanom korisniku do isteka zajamčenog razdoblja, i kao zajednička mirovina sa zajamčenim razdobljem što podrazumijeva isplatu korisniku ili doživotno bračnom drugu koji nadživi korisnika, a u slučaju da oboje umru prije isteka zajamčenog razdoblja, isplata se vrši imenovanom korisniku do isteka zajamčenog razdoblja.


Društvo u okviru dobrovoljne mirovine obuhvaća doživotnu mirovinu te privremenu mirovinu, ali može nuditi i promjenjivu mirovinu, djelomične jednokratne isplate i druge vrste mirovina prema svom mirovinskom programu. Doživotna mirovina može se ugovoriti kao pojedinačna ili zajednička.

Zajedničke mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja mogu se ugovoriti samo ako i bračni drug korisnika mirovine ima navršenih 50 godina. Privremena mirovina obročna je isplata u novcu, koju Društvo u okviru dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja isplaćuje korisniku mirovine na temelju ugovora o mirovini, a koja se ne može ugovoriti na razdoblje kraće od pet godina. Kod svih dobrovoljnih mirovina na temelju doznake iz dobrovoljnog mirovinskog fonda prilikom početka korištenja mirovine moguća je jednokratna isplata u iznosu do 30% od ukupno uplaćenih sredstava. Djelomična jednokratna isplata je moguća samo ako korisniku već nije isplaćena djelomična jednokratna isplata putem Društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Na jednokratnu isplatu ne obračunava se naknada.


Kako sklopiti ugovor o mirovini?

Kao i u gotovo svemu, tako i kod mirovinskog osiguranja postoje određena ograničenja. Ilustracija prikazuje moguće situacije i pripadajuća ograničenja.

Bitne informacije za korisnike mirovine

Nerijetko se dogodi da ljudi, posebice oni stariji, ne znaju gdje se mogu informirati o podacima vezanim za mirovinska osiguravajuća društva, isplatama svojih mirovina, podnošenjem pritužbi u slučaju nezadovoljstva ili izvansudskom rješavanju sporova. Sve se te informacije mogu pronaći na internetskim stranicama mirovinskog osiguravajućeg društva. Posebno je važno naglasiti da ukoliko se podnosi pritužba radi nezadovoljstva rada mirovinskog osiguravajućeg društva, u prvom redu bi se ta pritužba trebala podnijeti samom društvu. MOD je tada dužno uspostaviti i provoditi primjerene postupke koji osiguravaju da se vaša pritužba riješi na adekvatan način, a isto tako osigurati da su vama i Hanfi dostupne sve informacije u vezi s postupkom rješavanja pritužbi. Kao što je slučaj i kod pritužbi podnesenih mirovinskim društvima, ukoliko ne zaprimite pisani odgovor mirovinskog osiguravajućeg društva ili je pritužba odbijena, a vi smatrate kako je mirovinsko osiguravajuće društvo prekršilo odredbe zakona iz nadležnosti Hanfe, predstavku možete dostaviti Hanfi, na e-mail adresu potrosaci@hanfa.hr. Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je i osigurati uvjete za izvansudsko rješavanje sporova između vas kao korisnika mirovine i samog mirovinskog osiguravajućeg društva, a postupak izvansudskog rješavanja sporova propisan je i u ugovoru o mirovini koji ste sklopili s tim društvom.

Upute za podnošenje predstavke i potrebna dokumentacija nalazi se na internetskim stranicama Hanfe (link: https://www.hanfa.hr/edukacija-i-potro%C5%A1a%C4%8Di/predstavke-potrosaca/) .