Rječnik


A

Adekvatnost kapitala

Adekvatnost kapitala definirana Zakonom o osiguranju i Pravilnikom o načinu izračuna granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) društva za osiguranje određena je na način da je društvo za osiguranje dužno održavati razinu kapitala adekvatnu opsegu i vrstama poslova osiguranja koje obavlja, s obzirom na rizike kojima je izloženo. Adekvatnost kapitala kontrolira nadzorno tijelo kako solventnost, odnosno likvidnost društva za osiguranje ne bi bila ugrožena.


Agregatna potražnja

Ukupna potražnja u nekom gospodarstvu, odnosno količina dobara i usluga koju uz danu opću razinu dohodaka i cijena žele kupiti kućanstva, poduzeća i vlada. Agregatna potražnja ovisi o općoj razini cijena i veća je ako je niža opća razina cijena. Veća razina cijena dovodi do povećanja potražnje za novcem i kreditom, a to ima za posljedicu rast kamatnih stopa. Visoke kamatne stope dovode do smanjenja agregatne potražnje.


Agregatni limit

Gornja granica obveze osiguratelja za sve osigurane slučajeve ostvarene unutar jedne osigurateljne godine (npr. kod osiguranja od opće odgovornosti).


Akreditiv

Instrument plaćanja kojim nalogodavac akreditiva, preko banke, stavlja na raspolaganje korisniku akreditiva određeni iznos, a koji korisnik može naplatiti kada ispuni obveze prema nalogodavcu akreditiva.


Aktivno osiguranje

Osiguranje za zaštitu interesa na određenoj imovini ili pravima. Osiguranje ne postoji na određenoj stvari već je osiguran imovinski interes spram stvari ili prava, što je izraženo osiguranom svotom.


Aktuar

Osoba specijalizirana za izračun rizika i vjerojatnosti nekog događaja koja svoja znanja upotrebljava u financijskim i poslovnim problemima, posebno onima koji uključuju neizvjesne buduće događaje.


Akvizicija

Formalno ili neformalno spajanje dviju ili više poslovnih jedinica u jednu, ukoliko jedno od poduzeća ne želi biti kupljeno, riječ je o neprijateljskom preuzimanju.


All risks osiguranje

Osiguranje od svih rizika, osim navedenih isključenja.


Alternativne financijske institucije (AFI)

Najčešće su nekomercijalne i neprofitne institucije koje pružaju financijske usluge osobama isključenim iz financijskog sustava, a njihove usluge su dopuna uslugama tradicionalnih financijskih institucija. Alternativne financijske institucije omogućavaju brzi pristup novcu/kreditu bez puno provjera i administriranja, ali im zato kamate i naknade koje naplaćuju znaju biti i nekoliko puta više nego u bankama.


Alternativni financijski sustav (AFS)

Čine ga alternativne financijske institucija, poluformalne i neformalne, neprofitne, ali i izrazito profitno orijentirane financijske institucije.


Alternativni investicijski fondovi (AIF)

Namijenjeni su ulagateljima koji su spremni preuzeti veću razinu rizika za mogući veći prinos koji fond postiže ulaganjem u dodatne vrste imovine u koje UCITS fondu nije dozvoljeno ulagati (npr. robe). AIF može prikupljati sredstva javnom ili privatnom ponudom. Neovisno o tome je li AIF s javnom ili privatnom ponudom, on može biti otvoren (nema pravnu osobnost) ili zatvoren (osnovan kao d.d. ili d.o.o.).


Alteranativni nalog

Predstavlja kombinaciju naloga kojima se brokeru daje instrukcija da izvrši bilo koji od pojedinačnih naloga iz kombinacije, ali nakon izvršenja jednoga naloga svi ostali nalozi automatski poništavaju.


Alokacija imovine

Raspodjela sredstava među različitim vrstama imovine (dionice, obveznice, depoziti, nekretnine...).


Alokativna efikasnost

Situacija u kojoj nikakva reorganizacija niti trgovine ne mogu povećati korisnost ili zadovoljstvo jednog pojedinca osim ako se smanji korisnost ili zadovoljstvo nekog drugog pojedinca. Pod određenim ograničenim uvjetima savršena konkurencija vodi u alokativnu efikasnost. Alokativna efikasnost se još zove i Paretova efikasnost (ili optimalnost).


AIF-ovi s privatnom ponudom

Nude se samo kvalificiranim i profesionalnim ulagateljima koji imaju dovoljno znanja i investicijskog iskustva te shvaćaju koji rizik preuzimaju pri ulaganju u takve fondove.


AIF s javnom ponudom

Po obvezama objave dokumenata, promidžbe, profilu ulagatelja i učestalosti izračuna vrijednosti udjela sličan je UCITS fondu, no za razliku od UCITS fonda, ovakav AIF može ulagati u određene vrste imovine u koje UCITS fond ne smije ulagati te mu je dopušteno preuzimanje nešto većih rizika.


Američke opcije (eng. American options)

Opcije koje se mogu izvršiti u bilo koje vrijeme do isticanja njihova važenja, tj. do njihova dospijeća.


Amortizacija

Postupak otpisivanja vrijednosti nematerijalne imovine tijekom njezina uporabnog vijeka. Neke vrste nematerijalne imovine, tj. one neodređenoga uporabnog vijeka (goodwill), mogu biti neotpisive. Nematerijalna imovina kao što su patenti , zaštitni znakovi i autorska prava mogu ipak biti otpisiva. Smanjenje vrijednosti materijalne imovine računa se za amortizacijski odbitak i u slučaju prirodnih izvora odobrava se olakšica na temelju iscrpljenja.


Antidampinške mjere (Antidupming)

Mjere koje donosi vlada kako bi zaštitila domaću industriju od plasiranja proizvoda na inozemnim tržištima po cijenama koje ne pokrivaju ni troškove proizvodnje.


Antiselekcija

Fenomen učestalijeg nuđenja loših, nego dobrih rizika (za osiguratelja).


Anuitet

Slijed jednakih uplata/isplata, a sastoji se od kamate i glavnice pri čemu se povećanjem broja otplaćenih anuiteta udio glavnice povećava, a udio kamate smanjuje.


Aprecijacija

Porast vrijednosti novca, aprecijacija jedne valute odražava se kao deprecijacija druge.


Arbitraža

Vrsta trgovanja u kojoj arbitražer trguje na više različitih burzi istovremeno, kupuje na jednom, a prodaje na drugom tržištu zbog razlika u cijeni te tako bezrizično ostvaruje profit.


Asimetričnost informacija

Situacija u kojoj jedna strana u ekonomskoj transakciji ima bolje informacije o proizvodu ili usluzi nego druga.


Ask

Cijena kojom se izražavaju ponude na prodaju vrijednosnica.


Avans

Predujam, novčana svota koju pri sklapanju ugovora ili u tijeku njegova ispunjenja jedna ugovorna strana daje drugoj, ne predstavlja konačno ispunjenje ugovorne obveze već se daje u svrhu ispunjenja ugovora.


Averzija prema riziku

Odbojnost prema riziku koju ima većina investitora, može se procijeniti utvrđivanjem rastuće krivulje averzije prema riziku u odnosu na veličinu rizika.

B

Backwardation

Normalni backwardation označava situaciju kada je očekivana buduća promptna cijena na dan dospijeća veća od trenutne terminske cijene.


Banka

Financijska institucija kojoj je glavna djelatnost posredovanje u novčanim i kreditnim poslovima; banka prima novčana sredstva u polog (depozit) i plasira ih u kredite i tzv. novčane investicije, baveći se uz to i financijskim uslugama. Depozitni i kreditni poslovi najvažnije su obilježje banke, a ona ih obavlja istodobno i kontinuirano kao svoje temeljne aktivnosti.


Banka skrbnik

Banka kojoj je na temelju ugovora mirovinsko društvo povjerilo na čuvanje imovinu fonda.


Bankarstvo u sjeni (engl. Shadow banking)

Pojam koji obuhvaća kreditnu intermedijaciju pomoćnih financijskih usluga (zaklade, zalagaonice...) te se odnosi na sve aktivnosti koje se odvijaju izvan reguliranog bankovnog sustava, a vezane su uz kreditno poslovanje.


Bankocentrični ili bankovno utemeljeni sustav

Sustav u kojem dominiraju banke, a najvažniji ulagački instrument su bankovni depoziti dok poduzeća i stanovništvo ovise o bankovnim kreditima. Kao prednosti ovog sustava se navode stabilnost izvora financiranja i sigurnost povrata kao i čvrsta veza između banke i klijenta, što smanjuje troškove prikupljanja informacija. Primjer ovakvog sustava je Japan, Hrvatska i Europa općenito.


Bankoosiguranje

Distribucija proizvoda osiguranja putem banaka.


Baza

Definira se kao razlika između lokalne promptne cijene određene robe i terminske cijene susjednoga terminskog ugovora.


Benchmark

Skup podataka (usporediva veličina - mjerilo) koji se koristi kako bi se izmjerila uspješnost ulaganja određenog fonda ili portfelja. Za benchmark se najčešće koristi neki tržišni indeks.


Beveridgeanov sustav socijalne sigurnosti

Osigurava mirovine iz prvog stupa u visini egzistencijalnog minimuma, dok se osiguranici za viši standard moraju sami pobrinuti. (npr. mirovinski sustav SAD-a i Velike Britanije).


Bid

Cijena kojom se izražavaju ponude na kupnju vrijednosnica.


Bik

Investitor koji smatra da će tržište nastaviti rasti te da će samim time rasti i prihodi poduzeća i građana, kupuje dionice povoljnije te ih kasnije prodaje skuplje.


Bikova špekulacija

Bikovi očekuju porast cijena i inicijalno sklapaju dugu (kupovnu) poziciju na terminskome tržištu.


Biometrički rizici

Rizici povezani sa smrću, invalidnošću ili dugim životnim vijekom.


Bitcoin

Digitalni novac, razlikuje se od klasičnih valuta po tome što je decentraliziran, odnosno nema središnju instituciju ili banku koja garantira za njega.


Blagajnički zapisi

Kratkoročni utrživi vrijednosni papir s rokom dospijeća do jedne godine (91, 182, 364 dana), smatraju se nerizičnim instrumentom, a emitira ih HNB.


Blue chip dionice

Naziv za dionice kompanija koje imaju prestižan ugled i dojmljivu tržišnu poziciju. Takve dionice slove kao kvalitetne, povjerljive i stabilne čak i u doba velikih kolebanja cijena vrijednosnica na burzama.


Bollinger bands

Tehnički indikator koji daje signale za kupnju (kada je roba podcijenjena) i prodaju (kada je roba precijenjena).


Bonitet

Označava kvalitetu, pouzdanost, poslovnu i posebno kreditnu sposobnost pravnih i fizičkih osoba. Ocjena boniteta poslovnih partnera i njihove kreditne sposobnosti važni su čimbenici za donošenje odluka u poslovnom svijetu.


Bonus

Poseban popust ugrađen u cjenik, a koji se daje osiguraniku koji tijekom određenog osigurateljnog razdoblja nije imao štete ili je omjer između uplaćene premije i isplaćenih mu šteta povoljan za osiguratelja.


Bordero

Popis ili iskaz reosiguranih rizika, odnosno šteta. Za popis reosiguranih rizika uobičajen je i naziv bordero premija.


Broker

Licencirana osoba koja djeluje kao posrednik u transakcijama s imovinom između kupaca i prodavača. U izvornom značenju riječi, broker ne trguje vrijednosnim papirima za svoj račun već samo za račun svojih komitenata.


Bruto nacionalna štednja

Zbroj osobne štednje stanovništva, poduzetničke štednje i štednje države.


Bruto premija

Naziv za cijenu osiguranja. Sastoji se od funkcionalne premije i dijela premije za obavljanje djelatnosti osiguranja (režijskog dodatka).


Budućnosnice (Futures)

Ugovori prema kojima se temeljna imovina mora isporučiti unaprijed utvrđenog datuma u budućnosti.


Burza (Stock Exchange)

Strogo formalizirana tržišta na kojima se trguje različitim kategorijama imovine po unaprijed definiranim i strogo utvrđenim pravilima koja poduzeća moraju zadovoljiti kako bi mogla kotirati svoje vrijednosne papire, trguju samo ovlašteni trgovci, a dijeli se na novčane, robne te burze vrijednosnih papira.


Burze usluga

Trguje se uslugama prijevoza, osiguranja i kooperacije.


Burza vrijednosnica

Organizirano i centralizirano fizičko mjesto trgovanja dionicama i obveznicama na kojem članovi burze trguju prema specifičnom skupu pravila i regulacije i to kao posrednici (brokeri) ili za vlastiti račun (dealeri, traderi). Na burzi se trguje malim brojem najkvalitetnijih vrijednosnica uhodanih i poznatih domaćih, ali i stranih tvrtki. Nadzire ju HANFA.


Burzovni indeksi i prosjeci

Pokazatelji su stanja na burzovnim tržištima. Koncipirani su tako da mjere i izvješćuju o promjenama vrijednosti izabranih grupa vrijednosnica koje su reprezentativne za cijelo tržište ili za neki njegov dio. Prosjek iskazuje aritmetičku sredinu grupe cijena, a indeks je prosjek u odnosu na ranije utvrđenu baznu tržišnu vrijednost.

C

Call opcija (eng. call option)

Jedna je od dvije temeljne vrste opcije. Call opcija daje njenom vlasniku pravo, ali ne i obvezu, kupnje od sastavljača opcije ugovorenih vrijednosnih papira ili neke druge vezane imovine po izvršnoj cijeni u opciji na određeni dan ili tijekom određenog razdoblja.


Capital appreciation funds

Fond koji doprinosi svojim dioničarima vrijednost preko investiranja u kompanije za koji oni vjeruju da će imati aprecirajuće dionice. Često se se agresivno klade na dionice u ushitu dok rizik portfolija balansiraju ulaganjem u vrlo sigurne i stabilne dionice.


Cash – flow

Pokazatelj procjene financijskog položaja jednog poduzeća, najčešće se koristi kod procjene vrijednosti dionica.


CCI (commodity channel index)

Oscilator na bazi momentuma koji se koristi da bi se vidjelo je li vrijednosni papir previše kupovan ili prodavan te tako izrađuje trend cijena i njegovu jačinu.


Cedent

Direktni osiguravatelj tj. ugovorna stranka ugovora o reosiguranju koja dio svog rizika prenosi reosiguravatelju radi izravnavanja rizika.


Centar za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje

Omogućuje provođenje postupka mirenja u sporovima iz osigurateljnih i odštetnih odnosa temeljem ugovora o osiguranju, odnosno temeljem Zakona i to o pravima oštećenih osoba, osiguranika ili društava za osiguranje.


Cesija

Ustupanje potraživanja pri čemu stari vjerovnik (cedent) ustupa potraživanje od svog dužnika (cesusa) novom vjerovniku (cesionaru), kako bi na taj način posredno izmirio svoju obvezu prema novom vjerovniku.


Cilmerizacija

U temeljnim životnim osiguranjima dozvoljeno je smanjenje matematičke pričuve za neamortizirane stvarne troškove pribave osiguranja (cilmerizacija), pri čemu stopa cilmerizacije ne može biti viša od 3,5% od ugovorene svote odnosno od godišnjeg iznosa rente (u oba slučaja ne uključujući dobit).


Contango

Označava situaciju kada je očekivana buduća promptna cijena na dan dospijeća manja od trenutne terminske cijene.


Crna burza

Nezakonita robna i valutna tržišta (krijumčarenje robe, valuta i vrijednosnih papira) na kojima se obavlja ilegalna trgovina po cijenama koje se bitno razlikuju od onih na legalnom tržištu.


CROBEX

Službeni indeks Zagrebačke burze. Cjenovni indeks, dividende se ne uključuju u izračun. Računa se kao omjer free float tržišne kapitalizacije i free float tržišne kapitalizacije na bazni datum.


Cvrčak

Ulagatelj (investitor) kojemu su jedina tema njegovi ulagateljski potezi, ili se žali ili hvali, a ljudima u svojoj okolini je naporan.

Č

Čimbenici stabilnosti financijskog sustava

Važni čimbenici stabilnosti odnosno nestabilnosti financijskog sustava su preferencije ulagača, psihologija ulaganja i povjerenje potrošača.


Čisti rizici

Rizici s obzirom na konačan ishod; posljedica su slučajnosti na koje čovjek ne može svjesno utjecati.


Član obveznog mirovinskog fonda

Osiguranik koji je prijavljen u obveznom mirovinskom fondu.


Član dobrovoljnog mirovinskog fonda

Osoba koja je pristupila fondu na temelju zaključenog ugovora o članstvu s mirovinskim društvom i upisana je u registar članova fonda, slijedom čega ostvaruje ili će ostvariti pravo na mirovinu, u skladu s odredbama mirovinskoga programa i zakona.


Član mirovinskog društva

Dioničar ili imatelj poslovnog udjela mirovinskog društva.

D

Dan dospjelosti

Izraz kojim se označava rok dospjelosti premije ili dospjelosti obveze osiguravatelja za isplatu štete.


Datum početka pokrića

Datum i vrijeme od kojeg počinju obveze po ugovoru o osiguranju.


Deficitarne jedinice (neto uzajmljivači)

Imaju negativnu štednju zbog čega se zadužuju na financijskom tržištu. Ovakva jedinica ili sektor se na financijskom tržištu pojavljuje na strani potražnje, preuzimajući obveze tj. investicije su joj veće od štednje.


Definirani doprinosi

Unaprijed određeni doprinosi koji se trebaju uplaćivati. Visina mirovine nije unaprijed određena. Ovisi o visini uplaćenih doprinosa, te o prinosu od ulaganja doprinosa.


Deflacija

Predstavlja višak ponude nad potražnjom, razina cijena pada, vrijednost novca raste te raste nezaposlenost.


Denominacijska intermedijacija

Financijsko posredovanje omogućava kreiranje financijskih potraživanja raznolikijih denominacija nego je to slučaj s izravnim financiranjem. (Denominacija je iznos na koji financijsko potraživanje glasi.) Tako je primjerice moguće odobriti veliki poslovni kredit iz brojnih malih bankovnih štednih uloga ili kupovati jumbo obveznice iz štednje tisuće članova mirovinskih fondova.


Deponent

Osoba koja predaje na čuvanje neku pokretninu depozitaru ili ostavoprimcu (banci depozitaru). Odnos između deponenta i depozitara regulira se posebnim ugovorom o ostavi, deponiranju. Za čuvanje stvari deponent plaća posebnu proviziju, odnosno zakup sefa.


Depozit

Novčana sredstva fizičkih i pravnih osoba položena na računu banke ili koje druge depozitne ustanove.


Depoziti po viđenju (depoziti a vista)

Financijska sredstva koja su uvijek raspoloživa njihovim vlasnicima. Prikupljajući depozite a vista banke preuzimaju obvezu da će ih isplatiti vlasniku (deponentu) na njegov prvi poziv.


Depozitne financijske institucije

Institucije koje najveći dio sredstava prikupljaju primanjem novčanih depozita i tako prikupljene izvore plasiraju u obliku kredita, međutim mogu imati i nekreditne plasmane. U izvorima sredstava daleko su im najvažnije obveze po primljenim depozitima, a u aktivi potraživanja po odobrenim kreditima, stoga im je zato drugi naziv depozitno-kreditne institucije. Sudjeluju u procesu multiplikacije novca kreacijom novih depozita. U svojoj pasivi mogu imati obveze koje su dio ukupne količine novca u optjecaju i na osnovi njih kreirati sekundarne depozite.


Deprecijacija

Smanjenje intervalutarne vrijednosti novca.


Devalvacija

Iznenadan pad vrijednosti jedne valute u odnosu na druge valute.


Devize

Novčana potraživanja od inozemstva, a strana gotovina (novčanice i kovanice) su potraživanja od inozemne središnje banke ili od strane države, ako ih je ona izdala. Devize obuhvaćaju sva potraživanja prema inozemstvu koja glase na stranu valutu, kao i sve vrste efektivnog (gotovog) stranog novca, osim kovanog zlatnog novca.


Devizni tečaj

Cijena strane valute izražena u domaćem novcu.


Devizno tržište

Dio ukupnog financijskog tržišta na kojem se prema utvrđenim uvjetima i pravilima trguje stranim valutama odnosno razmjenjuju se devize. Temeljni zadatak deviznog tržišta je opskrbiti sudionike stranim sredstvima plaćanja za plaćanje uvoza, kreditnih i drugih obveza prema inozemstvu. Ovo tržište ne postoji kao organizirano središnje mjesto trgovanja već ga čini svjetska mreža sudionika međusobno povezanih suvremenim komunikacijskim sredstvima. Na ovom tržištu se uglavnom trguje konvertibilnim devizama te je to tržište potpune konkurencije jer na njemu sudjeluje mnoštvo sudionika, a opseg transakcija je toliko velik da ni jedan sudionik ne može veličinom svojih transakcija sam bitnije utjecati na cijenu (svi sudionicu su “price takers”).


Dezinvestiranje

Povlačenje sredstava iz nekih financijskih investicija zbog izbjegavanja gubitaka ili zbog korištenja boljih prilika na tržištu.


Dinamika plaćanja

Način plaćanja ugovorenog iznosa premije. Dinamiku odabire ugovaratelj, a može biti jednokratna ili višekratna (mjesečna, kvartalna, polugodišnja, godišnja).


Diler (dealer)

Trgovac vrijednosnim papirima koji kupuje i prodaje vrijednosnice u svoje ime, tj. u ime tvrtke u kojoj radi i za njezin račun. On zarađuje na razlici u cijeni po kojoj kupuje i po kojoj prodaje pojedine vrijednosnice. Osim trgovanja vrijednosnim papirima, dileri trguju na domaćem tržištu novca, tržištu deviza, tržištu banknota i plemenitih kovina. Osnovni posao dilera sastoji se u tome da prate i izvještavaju o ponudama na raznim tržištima, obavljaju kupnju i prodaju vrijednosnica ili drugih roba, predlažu ugovaranje i ugovaraju kupnju i prodaju, sudjeluju u postupku kotacije vrijednosnog papira, kalkuliraju troškove kupnje i prodaje, plasiraju i pribavljaju sredstva na tržištu, prate kretanja kamatnih stopa na tržištu.


Dionica

Vlasnički vrijednosni papir kojim uplatitelj dokazuje svoj ulog u temeljni kapital dioničkog društva.


Dionički fondovi

Fondovi specijalizirani za ulaganje u samo jedan investicijski razred tj. dionice.


Disintermedijacija

Premještanje novčanih sredstava s posredovanog (indirektnog medijacijskog) tržišta na neposredovano (direktno) financijsko tržište čime se zaobilazi posrednička uloga financijskih institucija, a krajnji zajmodavci i zajmoprimci posluju izravno.


Diskont

Iznos za koji nominalna vrijednost dužničke obveze premašuje cijenu pri emisiji ili prodajnu cijenu.


Disperzija rizika

Ulaganje kapitala ili odobravanje kredita većem broju različitih korisnika radi umanjivanja rizika gubitka ulagača, odnosno kreditora u slučaju da se pojedini korisnik nađe u poslovnim poteškoćama.


Divergence

Strategija trgovanja financijskim instrumentima koja nam prikazuje kada se cijena vrijednosnice kreće u suprotnom smjeru od nekog tehničkog indikatora te ukazuje na moguću promjenu u trendu cijene.


Diverzifikacija

Strategija ulaganja kojom se ulaže u više različitih vrsta vrijednosnih papira kako bi se smanjio ukupni rizik.


Diverzifikacijski učinci

U smislu Zakona o osiguranju, znače smanjenje izloženosti riziku društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje i grupa koje je povezano s diverzifikacijom njihova poslovanja, a proizlazi iz činjenice da se nepovoljni rezultat jednog rizika može poništiti povoljnijim rezultatom drugog rizika, pri čemu ti rizici nisu u potpunosti ovisni.


Dividende

Društvene raspodjele tekućih ili akumuliranih prihoda dioničarima, zasnovane na broju i vrsti dionica koje su u vlasništvu dioničara. lako su dividende obično u obliku dividendi u gotovini (cash dividend), one mogu biti i u obliku dionica (stock dividend) ili u obliku imovine trgovačkog društva. Za potrebe oporezivanja, obuhvat pojma dividende može biti znatno širi od navedenoga, kako bi se spriječilo da dioničari izvlače dobit (profits) trgovačkog društva bez plaćanja poreza.


Djelomična šteta

Djelomični gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta.


Dnevni nalog

Vrsta naloga koja vrijedi samo na dan kada je izdana, ako se nalog ne izvrši tijekom dana, poništava se na kraju radnoga vremena burze, ako se u nalogu ne specificira vremensko ograničenje, nalog se smatra dnevnim nalogom

Dnevni špekulanti - špekulanti koji drže svoje pozicije otvoreno tokom cijelog dana te na osnovi pomaka cijena zarađuju ili gube.


Dobrovoljni mirovinski fond

U smislu Zakona o MOD-ovima, zasebna imovina bez pravne osobnosti koju na temelju odobrenja HANFA-e osniva i kojom upravlja mirovinsko društvo, društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima ili društvo za upravljanje UCITS fondovima, u svoje ime i za zajednički račun članova fonda, a čija su prava i obveze uređena mirovinskim programom mirovinskog društva.


Dobrovoljno mirovinsko društvo

U smislu Zakona o MOD-ovima, mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima osnovano prema zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima i dobrovoljnih mirovinskih fondova.


Dobrovoljno mirovinsko osiguranje

U smislu Zakona o MOD-ovima, dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i na temelju jednokratne uplate osoba u mirovinsko osiguravajuće društvo.


Dobrovoljno osiguranje

Osiguranje koje se sklapa slobodnom odlukom ili dogovorom između osiguratelja i osiguranika, ne postoji zakonska obveza niti prisila njegova sklapanja.


Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Uz obvezno osiguranje, drugi oblik zdravstvenog osiguranja; provode ga društva za osiguranje, a može biti: dopunsko, dodatno i privatno dobrovoljno zdravstveno osiguranje.


Domaći kargo

Osiguranje robe koja se prevozi unutar granica Republike Hrvatske.


Doplatak za ispodgodišnje plaćanje premije

Doplatak na premiju koji može zaračunati osiguravatelj kod ispodgodišnjeg plaćanja premije (mjesečno, kvartalno, polugodišnje) jer se pojavljuju dodatni troškovi naplate premije i gubitak na kamati, ako je predviđena godišnja premijska stopa.


Doplatak za uvećani rizik

Dodatna premija koju osiguratelj zaračunava na standardnu premiju osiguranja za osiguranje uvećanog rizika. Iznos doplatka za uvećani rizik ovisi o prirodi uvećanog rizika i tipu ugovora o osiguranju.


Dopunska mirovina

Starosna mirovina predviđena pravilima sustava dopunskih mirovina.


Dopunski rizici

Prošireno pokriće od određenih rizika kod standardnih osiguranja imovine; anormalni ili povećani rizici kod osiguranja života i zdravstvenog osiguranja; povećani rizici u osiguranju robe u prijevozu koji nisu pokriveni osnovnim osiguranjem institutskih klauzula.


Dopunsko osiguranje

Dodatno osiguranje na osnovi osiguranja zbog dopunskih rizika. Za dopunsko osiguranje obično postoje posebne klauzule ili dopunski uvjeti.


Dospjela premija

Dio ukupne premije osiguranja koji pokriva rizik osiguranja, a dospijeva na naplatu do određenog obračunskog razdoblja ili dana.


Doznaka

U smislu Zakona o MOD-ovima, uplata iznosa s osobnog računa člana mirovinskog fonda na račun mirovinskoga osiguravajućeg društva.


Doživotna renta

Osobna renta koja se isplaćuje do smrti osigurane osobe.


Doživotno životno osiguranje

Doživotna polica životnog osiguranja, gdje korisnici police nakon smrti osiguranika dobivaju osigurani iznos.


Dow-Jones Industrial Average indeks (DJIA, Dow 30)

Mjeri svakodnevna kretanja na burzi 30 američkih tvrtki kojima se javno trguje na listi NASDAQ ili New York Stock Exchange (NYSE). Tih 30 dioničkih poduzeća smatraju se liderima u američkoj ekonomiji. DJIA je jedan od indeksa dionica koji je stvorio osnivač tvrtke Dow & Jones i urednik Wall Street Journal Charles Dow.


DownREIT

Podrazumijeva partnerstvo između brokera nekretnina i REITa koji pomaže brokeru. DownREIT proizašao je iz UPREITa, ali se manje koristi zbog svoje kompliciranosti. Za razliku od UPREITa koji ne podrazumijeva vlasništvo nekretnine, DownREIT to zahtjeva.


Druge financijske institucije

Sastoje se od investicijskih fondova osim novčanih fondova, drugih financijskih posrednika, pomoćnih financijskih institucija (uključujući i institucije kao što su SKDD, HANFA i FINA) i tzv. vlastitih financijskih institucija i zajmodavaca.


Drugi mirovinski stup

Prema kombiniranom modelu mirovinskog sustava (modelu Svjetske banke) kojeg čine tri mirovinska stupa, drugi stup je sustav obveznog mirovinskog osiguranja na načelu kapitalizirane štednje.


Društvo za osiguranje

Pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja obavlja poslove životnog ili neživotnog osiguranja te koja ima odobrenje HANFA-e za obavljanje poslova osiguranja i upisana je u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.


Društvo za osiguranje iz druge države članice

U okviru Zakona o osiguranju, pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi članici koja ima odobrenje nadležnoga nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja.


Društvo za osiguranje iz treće države

U okviru Zakona o osiguranju, pravna osoba sa sjedištem izvan Republike Hrvatske ili druge države članice koja ima odobrenje HANFA-e za obavljanje poslova osiguranja na području Republike Hrvatske putem poslovnog nastana (podružnice).


Društvo za osiguranje iz Švicarske Konfederacije

U okviru Zakona o osiguranju, pravna osoba sa sjedištem u Švicarskoj Konfederaciji koja ima odobrenje HANFA-e za obavljanje poslova osiguranja na području Republike Hrvatske putem poslovnog nastana (podružnice).


Društvo za posredovanje u osiguranju

Pravna osoba koja na temelju dozvole nadzornog tijela obavlja gospodarsku djelatnost pružanja usluga posredovanja u osiguranju (brokeri).


Društvo za reosiguranje

U okviru Zakona o osiguranju, pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja ima odobrenje HANFA-e za obavljanje poslova reosiguranja i upisana je u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.


Društvo za upravljanje investicijskim fondovima

Predstavljaju društva kapitala koja osnivaju i upravljaju investicijskim fondovima. Obavljanje te specifične gospodarske djelatnosti uvjetuje posebnosti u pravnom uređenju položaja društava za upravljanje. Značajnu ulogu u nadzoru nad radom društava za upravljanje imaju nacionalna regulatorna tijela. U Republici Hrvatskoj je Zakonom o investicijskim fondovima uređen pravni položaj društava za upravljanje.


Društvo za uzajamno osiguranje

U okviru Zakona o osiguranju, pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja ima odobrenje HANFA-e za obavljanje poslova osiguranja i upisana je u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.


Društvo za zastupanje u osiguranju

Pravna osoba koja na temelju dozvole nadzornog tijela obavlja gospodarsku djelatnost pružanja usluga zastupanja u osiguranju (agencije za zastupanje).


Država članica

Država koja je članica Europske unije i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.


Država članica domaćin

U smislu Zakona o osiguranju, država članica koja nije matična država članica, a u kojoj društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje ima podružnicu ili u kojoj pruža usluge.


Državni dug

Državni ili javni dug je akumulirani iznos koji je država posuđivala kako bi financirala prošle deficite.


Duga pozicija (long position)

Burzovna strategija koja podrazumijeva da je investitor kupio dionice te da je njihov vlasnik. Klasičan trgovac dionica, kada vjeruje u porast cijene, kupi dionice i čeka da njihova cijena poraste kako bi ih naknadno prodao i na taj način zaradio.


Dugi hedging

Vrsta hedgiranja kojemu je svrha osiguranje kupovne cijene, tj. zaštita od porasta cijene u budućnosti

Dužnički instrumenti - alati koji osiguravaju sredstva entitetu uz obećanje samog entiteta da će sredstva isplatiti nazad (zajmodavcu ili investitoru) u skladu s uvjetima ugovora.


Dugoročno osiguranje

Osiguranje s neodređenim rokom trajanja; nastavlja se iz godine u godinu ukoliko ga niti jedna od ugovornih strana ne otkaže u pisanom obliku (3 mjeseca prije isteka osigurateljne godine – skadence).


Dvostruko osiguranje

Pojavljuje se kada zbroj osiguranih iznosa prelazi vrijednost osigurane stvari, a pri tome ugovaratelj osiguranja nije postupio nesavjesno, sva ta osiguranja pravovaljana su, i svaki osiguratelj ima pravo na ugovorenu premiju za razdoblje osiguranja u tijeku, a osiguranik ima pravo zahtijevati od svakog pojedinog osiguratelja naknadu prema ugovoru sklopljenom s njim, ali ukupno ne više od iznosa štete. (ZOO, Čl. 958.)

E

EBA

Europsko nadzorno tijelo – Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo osnovano Uredbom (EU) br. 1093/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.


EFAMA - European Fund and Asset Management Association

Razvila je paneuropsku metodologiju klasifikacije investicijskih fondova. Investicijski fondovi su prema EFAMA metodologiji podijeljeni na šest osnovnih vrsta investicijskih fondova.


Efektivna kamatna stopa

Kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita uključujući naknade, osiguranja, depozit kao i ostale izravno povezane troškove kredita, HNB određuje metodu izračuna efektivne kamatne stope koju su zatim banke nužne primjenjivati.


Efikasnost tržišta

Tržište je efikasno ako cijene točno odražavaju sve dostupne informacije, tj. analiza informacija je beskorisna.


EIOPA

Europsko nadzorno tijelo – Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, osnovano Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća.


ELTIF - European Long-Term Invesment Funds

Europski dugoročni investicijski fondovi su fondovi koji ulažu u alternativne i dugoročne oblike ulaganja.


Elementi police osiguranja

Prema ZOO Čl. 926., polica mora sadržavati: ugovorne strane, osiguranu osobu, odnosno osiguranu stvar ili drugi predmet osiguranja, rizik obuhvaćen osiguranjem, trajanje osiguranja i vrijeme pokrića, iznos osiguranja ili da je osiguranje neograničeno, premiju ili doprinos (ulog), nadnevak izdavanja police i potpise ugovornih strana.


Emisija novca

Obuhvaća proces kreiranja i poništavanja novca. Emisija novca može biti primarna i sekundarna. Primarnu emisiju novca provodi središnja bnaka, a sekundarnu emisiju novca provode poslovne banke.


Emisija vrijednosnica

Stavljanje u promet nove vrijednosnice.


Emitent

Izdavatelj vrijednosnih i drugih legitimacijskih papira.


ESA

Zajednički izraz za europska nadzorna tijela - EIOPA-u, EBA-u i ESMA-u.


ESA 2010 (European system of accounts)

Statistički standardi Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa. Odnosi se na harmoniziranu metodologiju koja se obavezno koristi u proizvodnji podataka o nacionalnim računima u Europskoj uniji.


ESFS

Europski sustav financijskih agencija (EIOPA, ESMA i EBA) kojemu pripada i ESRB.


ESMA

Europsko nadzorno tijelo – Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.


ESRB

Europski odbor za sistemski rizik, osnovan Uredbom (EU) br. 1092/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.


ETF (Exchange-traded funds)

Fondovi kojima se trguje na burzi su fondovi koji pokušavaju što točnije replicirati kretanja i strukturu vrijednosnica određenog indeksa. Specifičnost ETF fondova je u tome što se u isto vrijeme trguje njihovim udjelima ili dionicama na sekundarnom tržištu, a istovremeno kao otvoreni investicijski fondovi vrše prodaju i otkup svojih udjela, uzrokujući time arbitražne procese kod formiranja cijena dionica ili udjela ETF-ova te NAV vrijednosti. Cijena ETF na burzi nije uvijek jednaka vrijednosti obračunske jedinice. Udjel u ETF-u se može kupiti i direktno od društva za upravljanje u pravilu za velike iznose za institucionalne ulagače i bogate pojedince.


Euribor

Referentna kamatna stopa koja se utvrđuje dnevno na europskom međubankarskom tržištu, hrvatske banke ju kod kreditiranja koriste kao fiksnu osnovicu cijene novca na koju dodaju profitnu maržu.


EuroNKS

Platni sustav koji obrađuje međubankovne platne transakcije SEPA kreditnih transfera u eurima. Platni sustav EuroNKS započeo je s radom 6. lipnja 2016. u skladu s Nacionalnim planom migracije na SEPA.


Europsko društvo

Poznato i kao SE (Societas Europea na latinskom), vrsta je dioničkog društva koja poduzećima omogućuju poslovanje u različitim europskim zemljama u skladu s jedinstvenim skupom pravila.


Europske opcije (eng. European options)

Opcije koje se mogu izvršiti samo na određeni dan, odnosno samo u vrijeme isticanja njihova važenja (dospijeća).


Europsko udruženje osiguratelja i reosiguratelja (Insurance Europe)

Analizira utjecaj društava za osiguranje na financijsku stabilnost. Ovo udruženje ukazuje na različitu ulogu banaka i osiguravatelja u financijskom sektoru te drugačiji utjecaj financijske krize na svaku od institucija. Europsko udruženje osiguratelja i reosiguratelja ističe kako osigurateljni sektor nije bio ishodište financijske krize niti ključan primatelj financijske potpore.


EuSEF fondovi (European Social Enterpreneurship Funds)

Europski fondovi socijalnog poduzetništva su investicijski fondovi koji su orijentirani na poduzeća koja ispunjavaju društveni utjecaj.


EuVECA fondovi (European Venture Capital Funds)

Europski venture capital fondovi su podkategorija alternativnih investicijskih fondova koji ulaze u vlasničku strukturu poduzetnika u ranoj fazi razvoja tj. orijentirani su na start-upove i kompanije u razvoju.


Equity REITs

Ulažu direktno u nekretnine te posjeduju, upravljaju i održavaju nekretnine. Najčešći su tip nekretninskih investicijskih fondova.

F

Fakturirana premija

Novčani iznos koji je dospio na naplatu i koji je fakturiran u određenom obračunskom razdoblju ako je ugovoreno obročno plaćanje premije.


Fibonacci retracement levels

Horizontalne linije koje indiciraju gdje bi se leveli potpore i otpore mogli pojaviti prilikom trgovanja vrijednosnim papirima te su to 23.6%, 38.2%, 61.8% i 78.6%.


Fiducijarije (engl. fiduciary, trust institutions)

Financijske ustanove koje obično u svoje ime, a za račun investitora plasiraju novčana sredstva. Obvezne su na način dobrog gospodara brinuti o tuđim sredstvima. Ne posluju za vlastiti račun i ne teže maksimizirati dobit već poslovati razumno, izbjegavajući rizike i štiteći realnu vrijednost imovine.


FIFO metoda (engl. first in first out)

Metoda obračuna utroška zaliha prema kojoj se zalihe koje su prve kupljene ili proizvedene prve razdužuju sa zaliha prilikom utroška u proizvodnji ili prodaje kupcu.


Fiksna premija

Premija koja se utvrđuje u apsolutnom novčanom iznosu, a ne u postotku (promilima) od osigurane svote. Koristi se u slučajevima kad rizik nije u strogoj vezi s vrijednošću osiguranih stvari.


Financijska agencija (FINA)

Vodeća hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga.


Financijska edukacija stanovništva

Proces u kojem ulagači u financijske proizvode povećavaju svoje razumijevanje financijskih proizvoda, njihove izloženosti riziku i samog koncepta rizika. Financijska edukacija bi trebala pospješiti ulagače kako bi kroz prikupljene informacije, pomoć ili savjetovanje razvili vještine i vlastito pouzdanje u izloženost financijskim rizicima kao i mogućim koristima od ulaganja te time osigurali ulaganja u cilju budućeg blagostanja. U ovom procesu bi ulagači trebali spoznati kako doći do potrebnih informacija te kome se obratiti za savjet. Financijska edukacija stanovništva shvaća se kao nužan preduvjet održivog mirovinskog sustava, razvoja tržišta kapitala i financijskih institucija te time ostvarivanja preduvjeta ukupnog ekonomskog rasta.


Financijska imovina

Potraživanje na nečiji novac u budućnosti. Stjecanje financijske imovine predstavlja zamjenu sadašnjeg dohotka budućim dohotkom. Financijska imovina uvijek predstavlja nečiju financijsku obvezu, a istovremeno je i nečije financijsko potraživanje. Drži se u tri oblika: novac, kreditni instrumenti i vlasnički instrumenti.


Financijska isključenost (ekskluzija)

Pojava isključivanja sa službenog financijskog tržišta cijelih skupina građana, najčešće socijalno ugroženih, ali i malih poduzetnika zbog čega oni nemaju pristup osnovnim financijskim uslugama. U razvijenim zemljama isključenost je rezultat svjesne politike financijskih institucija, posebno banaka, koje nekim kategorijama stanovništva ne žele odobravati kredite, onemogućavaju im otvaranje računa ili korištenje financijskih usluga.


Financijska nestabilnost

Stanje u kojem razborito vođena domaćinstva i poduzeća bilježe iznenadne financijske poteškoće te nedostupnost sredstava plaćanja, a time i smanjenje agregatne potrošnje što je za njih dokaz postojanja financijske krize.


Financijska piramida

Piramidalni prikaz strukture imovine neke osobe uređen prema odrednicama sigurnosti, likvidnosti i prinosa. Portfelj imovine uređuje se tako da su pri osnovici piramide najsigurniji instrumenti manjeg prinosa kako bi se osigurala široka i stabilna osnova imovine (piramide). To je obično gotovina koja ne nosi nikakav prinos, sigurni državni vrijednosni papiri, osigurane obveznice, ulaganja u mirovinske fondove, u štednju kroz osiguranje života i sl. Prema vrhu piramide sve manji iznosi ulažu se u oblike imovine sve većeg rizika i sve većeg mogućeg prinosa: neosigurane obveznice, preferencijalne pa obične dionice, špekulativne obligacije. Na samom vrhu piramide ulaganja mali su iznosi uloženi u instrumente visokog rizika.


Financijska poluga

Financijska poluga omogućava da se uplatom manjega dijela ulaganja kontrolira cjelokupna vrijednost ulaganja. Smanjenje rentabilnosti ukupnog ulaganja ispod stope troškova korištenja tuđeg kapitala vodi negativnom djelovanju poluge, tj. porastom zaduživanja pada stopa rentabilnosti vlastitog kapitala. U tom slučaju govori se o riziku poluge. Posljedica je rasta kamata na tuđi kapital ili smanjenja rentabilnosti ukupnog ulaganja. Odnos tuđeg i vlastitog kapitala naziva se faktorom financijske poluge.


Financijska stabilnost

Odnosi se na nesmetano funkcioniranje svih aspekata financijskog sustava te otpornosti sustava na šokove. Jedan od ključnih preduvjeta održivog gospodarskog rasta. Očituje se u nesmetanom funkcioniranju svih segmenata financijskog sustava u procesu alokacije resursa, procjene i upravljanja rizicima te izvršavanja plaćanja, kao i u otpornosti sustava na iznenadne šokove. Financijska stabilnost temelji se na povjerenju sudionika na financijskim tržištima i znatno ovisi o cikličkim kolebanjima u njihovim očekivanjima i ponašanju.


Financijske institucije

Ustanove koje prikupljaju novčane fondove i usmjeravaju ih u financijske plasmane. Postoje depozitne i nedepozitne financijske institucije. Od depozitnih institucija najpoznatije su banke, kase i štedionice. Od nedepozitnih institucija najpoznatije su mirovinski fondovi i osiguravajuće institucije. Prema geografskom obilježju dijelimo ih na nacionalne, regionalne i međunarodne. Posrednici su na financijskom tržištu.


Financijske krize

Označavaju veće smetnje u sustavu financija, koje prati pad vrijednosti imovine te nesolventnost mnogih tvrtki iz financijskog sektora ili drugih privrednih grana i obilježavaju negativni utjecaj na gospodarske aktivnosti u jednoj ili više zemalja. Prema uzroku krize možemo podijeliti na bankovne krize, valutne krize i krize javnog duga tj. fiskalne krize.


Financijski instrument

Dokazna isprava o postojanju financijskih potraživanja i obveza koje su u njima utjelovljene, odnosno ugovor koji označava vlasništvo nad imovinom prema osobi i obvezu prema drugoj osobi. Financijski instrumenti su sredstva prenošenja kupovne moći, alokacije novčanog kapitala i disperzije rizika na financijskom tržištu. Skup financijskih instrumenata (portfelj) čini financijsku imovinu. Na burzi se ne može trgovati svim financijskim instrumentima.


Financijski posrednici

Nabavljaju sredstva za svoje potrebe te ih zatim plasiraju dalje. Njihova funkcija je kupnja direktnih financijskih potraživanja jednih karakteristika i pretvaranje istih u indirektna potraživanja drugih karakteristika. Financijski posrednici su kreditne institucije (banke) koje su u većini zemalja najvažnije financijske institucije.


Financijski rizik

Ukupnost rizika kojima je izložena aktiva osiguravajućih društava.


Financijski sustav

Ukupnost nositelja ponude i potražnje novčanih sredstava, financijskih oblika – instrumenata u kojima su utjelovljena novčana potraživanja, raznolikih financijskih institucija i tokova kolanja novčanih sredstava koji, integrirani pravnim normama i regulacijom, omogućuju trgovanje novcem i novčanim viškovima, određujući pri tome cijene financijskim proizvodima – u prvom redu kamatne stope i očekivanja budućnosti. Čine ga valuta i platni sustav, financijska tržišta, financijske institucije te institucije koje reguliraju i nadziru njihov rad. Temeljne zadaće svakog financijskog sustava su mobilizacija slobodnih financijskih sredstava i alokacija slobodnih financijskih sredstava. Okosnica financijskog sustava Republike Hrvatske su kreditne institucije, čiji rad uređuje i nadzire Hrvatska narodna banka.


Financijske transakcije

Kreiranje i prenošenje financijskih instrumenata između suficitarnih i deficitarnih subjekata. Financijske transakcije dovode do promjene stanja financijske imovine jer se njima odvija prijenos novčanih sredstava između subjekata unutar pojedinih sektora i međusektorski financijski tokovi.


Financijsko tržište

Mjesto susretanja ponude i potražnje financijskih sredstava te mjesto na kojem se odvija promet vrijednosnih papira te odvija procesa financiranja poslovanja i razvoja poduzeća na lokalnoj ili globalnoj razini. Financijska tržišta čine osobe, financijski instrumenti, tokovi i tehnike koji na posebnim mjestima ili u uređenim sustavima trgovanja omogućavaju razmjenu novčanih viškova i manjkova, to jest novce, kapitala i deviza i određuju cijene po kojima se ta razmjena obavlja. Financijska tržišta su kreditna tržišta i tržišta vlasničkih udjela (equity), a najčešća podjela je na novčano tržište, tržište kapitala i devizno tržište.


Financijsko posredovanje (indirektno financiranje, financijska intermedijacija)

Način prijenosa novčanih sredstava od krajnjih pozajmljivača krajnjim uzajmljivačima preko financijskih posrednika ili intermedijara. Financijsko posredovanje je proces preobrazbe (transformacije) potraživanja iz jednih u druge oblike.


FLEXA

Pokriće osiguranja od rizika požara i nekih drugih rizika. Fire (požar), Lightning (udar groma), Explosion (eksplozija), Aircraft (pad i udar zračne letjelice s posadom).


FLEXA + EC

Pokriće osiguranja od rizika požara i nekih drugih rizika + proširena pokrića. Fire (požar), Lightning (udar groma), Explosion (eksplozija), Aircraft (pad i udar zračne letjelice s posadom) + Extended cover (oluja, grad, tuča, udar vlastitog motornog vozila, vlastitog pokretnog radnog stroja ili nepoznatog motornog vozila, manifestacije i demonstracije).


Fluktuirajući tečaj

Plutajući tečaj, suprotan od fiksnog tečaja jer se na njega može utjecati ekonomskim politikama.


Fond menadžer

Financijski stručnjak, specijalist za upravljanje imovinom fondova zaposlen u društvu za upravljanje fondovima.


Franšiza

Sudjelovanje osiguranika u šteti. Ako se odluči za nju, iznos premije osiguranja, odnosno novca koji mora platiti društvu za osiguranje, bit će niži u odnosu na istovrsno osiguranje bez ugovorene franšize. Ugovara se u postotku (%) ili u apsolutnom iznosu (valuti) kao udio u svoti osiguranja. Može se ugovoriti kao kvalitativna (osiguratelj se oslobađa u cijelosti za pokriće određenih vrsta rizika) i kao kvantitativna (ograničava se pravo osiguranika na dio naknade).


Fundamentalna analiza

Način utvrđivanja vrijednosti dionica kompanije ili drugih vrijednosnih papira pregledom podataka trgovačkog društva, tj. pokušava utvrditi stvarnu vrijednost imovine na dugi rok.


Funkcija unutar sustava upravljanja

U smislu Zakona o osiguranju, znači unutarnju sposobnost obavljanja praktičnih zadataka, sustav upravljanja uključuje funkciju upravljanja rizicima, funkciju praćenja usklađenosti, funkciju unutarnje revizije i aktuarsku funkciju.


Funkcionalna premija

Dio bruto premije koji sadrži tehničku premiju i dio za preventivu (ako je uračunat u premiju).

G

Garancijski fond

Predstavlja imovinu Hrvatskog ureda za osiguranje namijenjenu izvršenju obveza po osnovi šteta nastalih na teritoriju ili izvan teritorija Republike Hrvatske od nepoznatih odnosno neosiguranih vozila ili vozila koja su osigurana kod društava za osiguranje u stečaju, šteta od vozila inozemnih registarskih oznaka nastalih na teritoriju Republike Hrvatske i sl. Doprinos za Garancijski fond dužna su uplaćivati društva za osiguranje koja obavljaju poslove obveznog osiguranja u prometu razmjerno ostvarenoj premiji u određenoj vrsti obveznog osiguranja.


General Depository Receipt (GDR)

Certifikat izdan od strane depozitne banke koji predstavlja strane dionice unutar njenog portfelja.


Generalna polica

Poseban oblik općeg ugovora za osiguranje robe u domaćem prijevozu; ovom policom pokrivene su sve pošiljke koje se prevoze na rizik osiguranika bilo kojom prijevoznom granom u određenom razdoblju, npr. za godinu dana.


Glavnica

Nominalna vrijednost financijske imovine (npr. zajam, obveznica..), razlikuje se od iznosa kamata te se iznos glavnice mora isplatiti pri dospijeću imovine.


Godišnja premija

Premija koja se plaća za osigurateljnu godinu.


Granično osiguranje

U međunarodnom cestovnom prometu motorna vozila moraju imati valjanu međunarodnu ispravu o osiguranju. Vozači vozila stranih registarskih oznaka koji nemaju dokaz o valjanom osigurateljnom pokriću (zelena karta, registarske pločice ili drugi dokaz) dužni su pri ulasku na teritorij Republike Hrvatske zaključiti s tuzemnim društvom za osiguranje granično osiguranje, kojim se osigurava autoodgovornost za štete uzrokovane na području Republike Hrvatske.


Growth and income fund

Investicijski fond koji posluje pomoću aprecijacije kapitala kao i prikupljanjem dividenda ili kamata. Ulažu u fizički kapital, obveznice, dionice čak i u nekretninski investicijski fondove. Ima diverzificiran portfolio dionica koje imaju kapitalnu aprecijaciju kao glavni cilj poslovanja. Portfolio im se sastoji primarno od kompanija koje imaju iznadprosječan rast i reinvestiraju svoju zaradu u rast i razvoj kompanije, akvizicije i istraživanje i razvoj. Obično nude višu potencijalnu zaradu ali uz iznadprosječan rizik.


Grupno osiguranje života

Osiguranje života za grupu osoba za razliku od pojedinačnog osiguranja. Ovisno o veličini grupe mogući su blaži kriteriji za preuzimanje osiguranika u osiguranje. Osiguranici mogu imati iste ugovorene svote na temelju prosječne pristupne dobi ili različite ugovorene svote na temelju stvarne pristupne dobi osiguranika.


Gubitak prava iz osiguranja

Sankcija kojom se osiguranik kažnjava za neizvršavanje svojih obveza iz ugovora o osiguranju.


Gustoća osiguranja

Jedan od pokazatelja razvijenosti industrije osiguranja u nekoj zemlji. Izražava se kroz iznos premije osiguranja po stanovniku te pokazuje potrošnju na proizvode osiguranja na godišnjoj razini.

H

HAGENA

Skraćeni naziv za Agenciju za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja koja, kao što joj i ime kaže, nadzire cijeli mirovinski sustav na temelju kapitalizirane štednje.


HANFA

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, čija su nadležnost i djelokrug propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i Zakonom o MOD-ovima, a koja je nadležna i odgovorna za provedbu i nadzor primjene Zakona o osiguranju i uredbi Europske unije prenesenih u pravni poredak Republike Hrvatske kroz Zakon o osiguranju.


Havarija

Različite štete što ih pretrpi brod ili teret pri plovidbi morem ili unutarnjom plovidbom; može biti: zajednička (generalna) ili pojedinačna (partikularna) havarija.


Healthcare REITs

Ulažu u nekretnine povezane sa zdravstvom. Neke od nekretnina u koje ulažu su: bolnice, zdravstvene centre, poliklinine i domove za starije i nemoćne.


Hedge fond

Slabije regulirana investicijska društva i investicijski fondovi koji isplaćuju poticajne naknade i ostvaruju prinose koji, u pravilu, nisu snažno korelirani s prinosima dionica ili obveznica. Hedge fond je fond namijenjen ograničenom broju investitora, namijenjen je kvalificiranim investitorima. U odnosu na klasične otvorene investicijske fondove, investira slobodnije odnosno s puno manje limita i ulaže u puno različitih instrumenata te ne objavljuje vrijednost imovine svakodnevno.


Hedging (Premošćivanje rizika)

Zaštita protiv rizika promjene valutnog tečaja.


HEP (Hrvatski fond za privatizaciju)

Institucija koja je bila osnovana radi provođenja postupka privatizacije imovine privremeno prenesene na Fond na temelju pretvorbe društvenih poduzeća i imovine u vlasništvu Republike Hrvatske. Fond obavlja stručne upravne poslove u vezi s pretvorbom, privatizacijom, restrukturiranjem, kupnjom, prodajom i osnivanjem poduzeća te upravljanjem državnom imovinom i poduzećima u kojima ima vlasničke udjele.


High-Yield Bonds

Obveznice na koje se dobiva veći prinos zbog vrlo niskog kreditnog rejtinga u usporedbi s drugim vrijednosnim papirima. Njihova vrijednost podložna je znatnim oscilacijama na tržištu. Njima se obično financiraju visokorizični poduzetnički pothvati koji ipak imaju šansu za uspjeh, no u koje se tzv. “razumni” i “konzervativni” ulagači ne upuštaju.


High-Yield Bond Fund

Investicijski fond koji najviše ili isključivo investira u junk bonds. Pošto su te obveznice one koje obećavaju visok prinos, no istovremeno nose i visok stupanj rizika, ovaj fond nudi veći prinos svojim investitorima. Ovi fondovi najčešće u svojem portfelju sadrže barem dvije trećine junk bond-ova.


Horizontalni trend

Niz uzastopnih horizontalnih vrhova i dna.


Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Bavi se nadzorom financijskog tržišta i svih subjekata koji se bave pružanjem financijskih usluga. Samostalna pravna osoba s javnim ovlastima u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskog tržišta, nadzora svih pravnih ili fizičkih osoba koje se bave pružanjem financijskih usluga, savjetovanjem na financijskom tržištu, prodajom, posredovanjem ili upravljanjem imovinom korisnika financijskih usluga te nadzor financijskih usluga koje subjekti nadzora pružaju. HANFA je službeno započela s radom 1. siječnja 2006. godine spajanjem Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (HAGENA), Komisije za vrijednosne papire i Direkcije za nadzor društava za osiguranje. Temeljni ciljevi HANFA-e su promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora.


Hrvatska narodna banka

Središnja banka Republike Hrvatske. U obavljanju svojih poslova je samostalna i odgovorna Saboru Republike Hrvatske. Samostalno utvrđuje zadatke monetarne i devizne politike i mjere za ostvarivanje utvrđenih zadataka monetarne i devizne politike. Svojim djelovanjem podržava ciljeve ekonomske politike zemlje, pri čemu ta podrška ne smije ugroziti stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u zemlji i prema inozemstvu što ju u biti čini odgovornom za stabilnost ukupnog financijskog sustava države.


Hrvatski sustav velikih plaćanja (HSVP)

Međubankovni platni sustav za namiru platnih transakcija u kunama između njegovih sudionika. HSVP funkcionira kao RTGS sustav (engl. Real Time Gross Settlement System) u kojemu se platne transakcije namiruju u realnom vremenu na bruto načelu. Hrvatski sustav velikih plaćanja (HSVP) započeo je s radom u travnju 1999. godine, a Hrvatska narodna banka njegov je vlasnik i operativni upravitelj.


HUO

Hrvatski ured za osiguranje; krovna institucija društava za osiguranje u Republici Hrvatskoj. Predstavlja udruženje društava za osiguranje sa sjedištem u Hrvatskoj.


HZMO

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje državna je ustanova osnovana radi ostvarivanja prava zaposlenika, poljoprivrednika, obrtnika i drugih osoba iz obveznoga mirovinskog osiguranja, na temelju generacijske solidarnosti.


HZZO

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje; provodi obvezno zdravstveno osiguranje i dopunsko dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Hybrid REITs. Ulažu u nekretnine direktno, ali i odobravaju zajmove te kupuju vrijednosnice kolateralizirane hipotekarnim kreditima. Kombinira načine ulaganja Equity i Morgage REITs. Diverzifikacijom rizika preko više tipova ulaganja dobivaju prednosti obje strane sa istovremeno manje rizika.

I

IBAN

Međunarodni broj bankovnog računa, razvijen za identifikaciju inozemnog bankovnog računa, koriste ga samo europske zemlje.


Identifikacija rizika

Prva faza upravljanja rizikom; utvrđivanje prirode rizika: je li riječ o imovinskom, osobnom ili riziku od odgovornosti; ako je imovinski, utvrđuje se njegov izvor (npr. izljev vode), uzroci izvora te moguća visina štete.


Imenovani korisnik

Osoba je koja ima pravo na primanje zajamčenih isplata prema ugovoru o mirovini u slučaju smrti korisnika mirovine u zajamčenom razdoblju.

Income fund

Tip investicijskog fonda ili tip fonda kojima se trguje na burzi (ETF) koji stavlja naglasak na tekući prinos umjesto na aprecijaciju što tipično rade drugi tipovi fondova.


Indeks

Statistička veličina koja mjeri promjene na financijskom tržištu, izražava se kao postotna promjena unutar nekog razdoblja.


Index fund

Investicijski fond koji slaže svoj portfolio pomoću financijskih i tržišnih indeksa tj. njihovih padova i rasta.


Indeks relativne snage

Mjeri brzinu i veličinu cjenovne promjene i oscilira u vrijednosti između 0 i 100, kada cijene robe brzo raste, u jednome trenutku postat će precijenjena a, kada pada, u jednome trenutku postat će podcijenjena.


Individualni ulagači

Ključni ulagači u institucionalne investitore su individualni ulagači - sektor stanovništva, a predstavljaju i sektor nositelj izvora sredstava institucionalnih investitora. Odluke o ulaganju sektora stanovništva oblikovane su motivima i ciljevima njihovog ulaganja te vlastitim preferencijama štediše ili ulagača. Financijske potrebe, ciljevi i sklonosti prema određenim kategorijama financijskih instrumenta i proizvoda različite su među pojedinačnim ulagačima ili štedišama. Glavni faktor koji utječe na individualnog štedišu ili ulagača obično proizlazi iz položaja ulagača u životnom ciklusu i mijenja se tijekom životnog ciklusa. Ciljevi i ograničenja njegova ulaganja zajedno određuju odgovarajuću politiku ulaganja.


Industrijsko osiguranje života

Osiguravalo je zaposlenike kompanije koji su sami plaćali premiju osiguranja, a zamijenilo ga je grupno životno osiguranje.


Inflacija

Stopa po kojoj rastu cijene dobara i usluga, obezvrjeđuje se novac, valuta postaje bezvrijedna.


Informacijska intermedijacija

Jedna od prednosti financijskog posredovanja u odnosu na direktno financiranje te opravdanje za postojanje financijskih posrednika. U sustavu posredovanog financiranja suficitni subjekti ne moraju analizirati svaki poslovni subjekt ili bonitet pravne osobe u koju se njihov novac ulaže ili joj se pozajmljuje.


Informacijski omjer

Sličan Sharpovom omjeru, ali umjesto bezrizične kamatne stope on uzima kretanje odabranog indeksa ili referentne vrijednosti (benchmarka) s kojim se uspoređuje profitabilnost institucionalnog investitora. Ovaj omjer je mjera rizikom usklađene profitabilnosti koja testira učinkovitost aktivne strategije ulaganja.


Informativni prospekt

Izjava mirovinskoga društva s cjelovitom, točnom i objektivnom informacijom o mirovinskom fondu i mirovinskom društvu koje upravlja tim fondom, a na temelju koje potencijalni član mirovinskog fonda može donijeti odluku o članstvu u mirovinskom fondu.


Inicijativna javna ponuda (Inital Public Offering ili IPO)

Prvotna emisija dionica poduzeća koje nije bilo listirano na burzi. Putem inicijalne javne ponude, preduzeće se otvara tj. iz zatvorenog oblika prelazi u javno otvoreno društvo (engl. going public) i može biti listirano/kotirano na burzi. Kroz postupak inicijalne javne ponude dionice se nude najširoj javnosti, odnosno zainteresiranim investitorima koji bi novčanim sredstvima kupovali udjele, a poduzeće na taj način pribavlja neophodan kapital za ssvoj rast i razvoj.


Institucionalni investitori

Specijalizirane financijske institucije koje upravljaju štednjom u ime malih investitora, da bi ostvarili pojedine specifične ciljeve u uvjetima prihvatljivog rizika tj. to su mirovinski fondovi, investicijski fondovi, osiguratelji, investicijske banke, financijske kompanije, hedge fondovi, odnosno sve institucije koje investiraju za druge.


Institucionalni sektor

Skupovi ekonomskih subjekata sa sličnim motivima ponašanja, funkcijama i reakcijama na vanjske utjecaje. To su: 1. Kućanstva i pojedinci (sektor stanovništva, građani) 2. Poduzeća (nefinancijska poduzeća, poslovna poduzeća) 3. Država. Sektor država se najčešće iskazuje po podsektorima središnje i lokalne države. Uz ove sektore je nužno uključiti i sektor inozemstvo zato što su današnje privrede otvorene i postoje uobičajene nepodudarnosti između veličine novčane štednje i kapitalnih ulaganja.


Intermedijacija dospijeća

Jedna od prednosti financijskog posredovanja u odnosu na direktno financiranje te opravdanje za postojanje financijskih posrednika. Financijski posrednici rješavaju problem asimetrije u ročnosti izvora i plasmana novčanih sredstava ročnom transformacijom kratkoročnih izvora u dugoročne plasmane. Zato su financijski posrednici asimetrične institucije s kratkoročnim obvezama i dugoročnom imovinom.


Intermedijacija likvidnosti

Jedna od prednosti financijskog posredovanja u odnosu na direktno financiranje te opravdanje za postojanje financijskih posrednika. Financijski posrednici na osnovi primarnih potraživanja kreiraju nove financijske instrumente od kojih je većina visoko likvidna. Niži prinos je cijena visoke likvidnosti, ali investitori su se spremni žrtvovati kako bi zadržali visoku likvidnost. Visoka likvidnost financijskih instrumenata ulagačima omogućava i dezinvestiranje.


Intermedijacija rizika

Jedna od prednosti financijskog posredovanja u odnosu na direktno financiranje te opravdanje za postojanje financijskih posrednika. Financijski posrednici provode široku diverzifikaciju portfelja ulaganjem u financijske instrumente različitih stupnjeva rizičnosti. Intermedijari mogu strukturirati portfelj tako da rasprše rizik kombiniranjem rizika, prinosa i likvidnosti.


International and global funds

Kao ostali investicijski fondovi ulažu u mnoge vrijednosne papire, ali za razliku od domicilnih poslova oni primarno posluju sa kompanijama i banka diljem svijeta i tako iskorištavaju prilike globalizacija, a tako i globalne ekonomije.


Interni zastupnici

Djelatnici zaposlenici društva za osiguranje koji obavljaju poslove zastupanja u osiguranju; kanal vlastite prodajne mreže društava za osiguranje; klasični prodajni kanal.


Investicijska banka

Banka kojoj je glavni posao prikupljanje novca za kompanije stavljanjem na tržište bankovne vrijednosnice ili plasiranjem privatnih dugovnih instrumenata kod kreditora.


Investicijska društva

Nisu kreditne institucije, već društva, najčešće osnovana od strane banaka koja profesionalno smiju pružati samo sljedeće usluge: primanje i prijenos financijskih instrumenata, izvršavanje naloga u korist klijenata, dilerski poslovi za vlastiti račun, portfeljni management, investicijsko savjetovanje, upis (underwriting) i plasman financijskih instrumenata prema sporazumu s tvrtkama, plasman financijskih instrumenata bez sporazuma s tvrtkama, multilateralni poslovi i brojne pomoćne financijske usluge. Na hrvatskom tržištu kapitala postoji 8 investicijskih društava.


Investicijski fondovi

Oblik zajedničkih ulaganja, koji se osnivaju sa svrhom prikupljanja sredstava i njihovim ulaganjem u različite vrste imovine. Zajedničkim ulaganjem omogućuje se smanjenje troškova ulaganja na tržištu kapitala kroz podjelu fiksnih troškova te se umanjenje rizik zbog veće mogućnosti diversifikacije u odnosu na samostalno ulaganje. Fond se sastoji od portfelja odabranih vrijednosnih papira kojima upravljaju fond manageri. Fond je diverzificiran jer može ulagati u brojne zemlje kupovinom državnih obveznica tih zemalja ili kupovinom korporativnih obveznica velikih tvrtki. Neto vrijednost imovine svakog fonda utvrđuje se dnevno. Dijele se na UCITS fondove i na Alternativne investicijske fondove.


Investicijsko životno osiguranje

Novija polica životnog osiguranja kod koje osiguranik sam bira strategiju ulaganja i snosi rizik ulaganja, najčešće uključuje (ali i ne mora) element osiguranja života.


Isključeni rizici

Rizici koji su općenito isključeni iz osigurateljnog pokrića.


Isplata odštete

Obveza osiguratelja za isplatu štete osobi koja to pravo ostvaruje temeljem ugovora o osiguranju.


Ispodgodišnje plaćanje premije

Plaćanje premije u više godišnjih rata. Kod ispodgodišnjeg plaćanja premije osiguravatelj može uvećati premiju za doplatak za ispodgodišnje plaćanje.


Istek osiguranja

Prestanak važenja ugovora o osiguranju, odnosno datum nakon kojeg osiguratelj više nije u obvezi.


Izdavanje police

Postupak kojim se potvrđuje da je zaključen ugovor o osiguranju. Nakon zaključenja ugovora o osiguranju osiguratelj najčešće ispostavlja osiguraniku pisanu ispravu koja se zove polica osiguranja.


Izlazna naknada

Naknada koja se izdaje prilikom isplate iz fonda.


Izravno financiranje

Izravan financijski odnos između investitora i dužnika posredovanjem vrijednosnih papira financijskog tržišta,odvija se bez posrednika. Funkcionira tako da jedinica sa novčanim suficitom daje novac jedinici sa novčanim deficitom, u zamjenu za financijske zahtjeve, a to je zarada u obliku kamata ili dividende.


Izvid štete

Prva faza u postupku rješavanja štete; podrazumijeva odlazak procjenitelja na mjesto nastanka štete ili mjesto sanacije štete, a obuhvaća dva postupka - utvrđivanje uzroka štete i utvrđivanje opsega štete.

J

Jamstveni kapital

Kapital društava za osiguranje propisan zakonom kojim se jamči uredno ispunjenje obveza društva iz ugovora o osiguranju.


Jamstveni polog

Sredstva na posebnom računu otvorenom u depozitaru, a na kojem mirovinsko društvo mora držati milijun kuna za svakih 10.000 članova iznad pedeset tisuća članova svih kategorija mirovinskih fondova kojima to mirovinsko društvo upravlja.


Jamstvo

Garancija obveze koju je preuzela druga osoba.


Japanski svijećnjak

Grafikon koji prikazuje promjenu cijena financijskog proizvoda, a oblikom izgleda kao svijeća. Uobičajeno pokazuje cijenu otvaranja, cijenu zatvaranja te najvišu i najnižu cijenu vrijednosnog papira tijekom jednoga dana.


Jedinstveni rizik

Kriterij za određivanje premije kod osiguranja od požara i nekih drugih rizika; povezanost između zgrada na način koji omogućuje širenje požara s jedne zgrade na drugu jer nisu odvojene vatrootpornim zidom ili međuprostorom.


Jednokratna premija

U osiguranju života uplata ukupne premije u cijelosti za cijelo vrijeme trajanja osiguranja. Za istu ugovorenu svotu jednokratna premija je manja od ukupno uplaćene premije koja bi se plaćala u više godina trajanja osiguranja.


Jednostrana špekulacija

Podrazumijeva zauzimanje duge ili kratke pozicije u terminskim ugovorima.


Jensenova alfa

Mjeri višak očekivanog prinosa koji portfelj ostvari prema bezrizičnom prinosu u odnosu na prinos objašnjen prema CAPM modelu. Jensenova alfa je jedna od mjera profitabilnosti ulaganja koja je prilagođena relativnom riziku.


Junk bonds

Najrizičnija ulaganja najvišeg potencijalnog prinosa. Najčešće donose (manje) gubitke, ali ovakva ulaganja imaju važnu ekonomsku funkciju jer u onim rijetkim slučajevima kada takvi visokorizični projekti uspiju, donose enormnu dobit, ali i veliki tehnološki i drugi napredak.

K

Kamata

Naknada u novcu za posuđena sredstva koje zajmoprimac plaća zajmodavcu. Kamatna stopa se pak izražava u postotku i smatra se cijenom novca ili kapitala koju zajmoprimac ili dužnik plaća zajmodavcu ili banci za privremeno korištenje ustupljenog novca ili kapitala.


Kamatna stopa

Iznos koji zajmodavac naplaćuje za upotrebu imovine izražen u postotku glavnice, najčešće se definira na godišnjoj razini te će uvijek novac koji se vraća biti veći od posuđenog iznosa.


Kamatni rizik

Rizik pada vrijednosti portfelja međunarodnih pričuva zbog mogućeg porasta kamatnih stopa, mjeri se prosječnim vremenom vezivanja, a kontrolira primjenom referentnih odnosno benchmark portfelja kao i ulaganjem u portfelj koji se drži do dospijeća. Kada kamatne stope rastu, cijene obveznica padaju. Kamatni rizik kontrolira se primjenom tzv. referentnih portfelja (engl. benchmark portfolios).


Kanal

Niz omeđen s dvije usporedne linije trenda koje djeluju kao zona otpora, gornja trend linija povezuje niz visokih razina cijena (vrhove), a donja trend linija povezuje niz niskih razina cijena (dna) te obzirom na smjer kretanja može biti rastući, padajući ili horizontalni.


Kapital

Vrijednost koja se ulaže u neku ekonomsku djelatnost s osnovnom svrhom da se uveća, dakle da donese neku dobit. Razlikujemo tri vrste kapitala: fizički kapital (strojevi, oprema, zgrade i druga kapitalna oprema), novčani kapital (različiti oblici novca i/ili surogata novca), ljudski kapital (svojstva ljudi neke društvene zajednice). Razlikujemo vlastiti i tuđi kapital. Novčani kapital posuđuju banke, poduzeća i pojedinci. Na posuđeni kapital plaća se kamata.


Kapitalizacija

Vrijednost neke kompanije zasnovana na cijeni njezinih dionica na burzi, odnosno cijeni pojedine dionice pomnoženoj s ukupnim brojem glavnih dionica.


Kapitalizacija štednje

Sidrište mirovinskog standarda u budućnosti.


Kapitalizirana štednja

Sustav mirovinskog osiguranja u kojem se uplaćeni doprinosi ne troše odmah za tekuće mirovinske izdatke, već se čuvaju, donose prinos, služe za isplatu mirovina vlasnika mirovinske štednje.


Kapitalizirana vrijednost

Vrijednost police nakon kapitalizacije osiguranja. Kapitalizirana vrijednost se povećava s povećanjem vremena proteklog od početka osiguranja.


Kapitalizirani mirovinski fondovi

Odvojeni su pravni entitet koji prikupljaju, akumuliraju i ulažu sredstva osiguranika pohranjena na njihovim osobnim računima.


Karenca

Razdoblje na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vrijeme kojeg osiguratelj nije u obvezi ako nastane osigurani slučaj (npr. kod osiguranja od prekida rada uslijed požara).


Kargo osiguranje

Osiguranje robe u prijevozu.


Kasko osiguranje

Dobrovoljno osiguranje kojim se osigurava djelomična ili potpuna šteta na vozilima, zrakoplovima, jahtama i sl., ovisno o tome što je ugovoreno.


Katastrofa

Kobni događaj ili slijed kobnih događaja s posljedicama širokih razmjera.


Katastrofalne štete

Štete s velikim ljudskim i materijalnim gubicima nastale na ograničenom utvrđenom području, na osiguranim pojedinačnim objektima i po zaključenim ugovorima o osiguranju uzrokovane ljudskim faktorom.


Keogh računi

Mirovinski računi dostupni samozaposlenim osobama. Koncept i karakteristike ovih računa vrlo su slične mirovinskim planovima 401(k) i 403(b) te IRA računima u SAD-u.


Kliring

Međusobno prebijanje potraživanja i dugova između stranaka unutar bankarskog ili financijskog sustava do visine preklapanja, dok se saldo namiruje u novcu ili kojem drugom obliku definitivnoga namirenja. Kliring je bilateralan ako u njemu sudjeluju dvije stranke, a multilateralan ako se obavlja između širega kruga vjerovnika i dužnika, pri čemu su mogućnosti prebijanja znatno veće. U međunarodnim financijskim odnosima kliring se ostvaruje sporazumom dviju ili više država o prebijanju međusobnih potraživanja i dugova nastalih na osnovi međunarodne trgovine ili drugih financijskih transakcija bez plaćanja konvertibilnim devizama.


Kokoš

Ulagatelj kojemu je strah od gubitka veći od želje za zaradom, jako rijetko ulaže međutim, i pri minimalnoj zaradi hvali se svojim dobrim izborom dionice.


Kolektivno osiguranje

Oblik osiguranja prema broju osiguranika.


Kombinirani razmjer

Pokazuje rezultat poslovanja kod društava za osiguranje prije uključivanja prihoda od ulaganja.


Komercijalna banka

Banka koja kreditira i gospodarstvo i stanovništvo, odobravanjem kredita povećava novčanu masu.


Komercijalni zapisi

Kratkoročni dužnički papiri sa rokom dospijeća do godinu dana, izdavatelj prilikom izdavanja kupcu isplaćuje nominalni iznos komercijalnih zapisa po dospijeću čime mu donosi prihod.


Kompletiranje štete

Postupak prikupljanja dokumentacije za obradu šteta, koji se razlikuje po skupinama i vrstama osiguranja.


Koncentracijski rizik

U smislu Zakona o osiguranju, sve izloženosti riziku kod kojih je potencijalni gubitak tako velik da ugrožava solventnost ili financijski položaj društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje.


Kontrola štete

Pretposljednja faza u rješavanju štete (prije isplate odštete), a koja podrazumijeva kontrolu svih provedenih radnji po fazama rješavanja (izvid, procjena, obračun i likvidacija štete).


Konvergencija baze

Tendencija baze da se tijekom vremena sužava kako se približava mjesec dospijeća.


Kopneno osiguranje

Oblik osiguranja prema mjestu ostvarenja rizika.


Korespondentna banka

Banka u inozemstvu sa kojom domaća banka ima uspostavljene međunarodne poslovne odnose, pruža sve uobičajene bankovne usluge.


Korisnik mirovine

Osoba koja je ostvarila pravo na mirovinu i prima mirovinu; osoba koja prima mirovinu od mirovinskog osiguravajućeg društva na temelju ugovora o mirovini u skladu s mirovinskim osiguravajućim društvom.


Korisnik osiguranja

Osoba koja u slučaju nastanka osiguranog slučaja ima pravo na naknadu od osiguratelja sukladno sklopljenom ugovoru o osiguranju. Osoba kojoj u osiguranju života i osiguranju od posljedica nesretnog slučaja pripadaju prava iz osiguranja u slučaju smrti osiguranika; korisnika osiguranja prilikom sklapanja ugovora o osiguranju u pravilu određuje osiguranik.


Kratka pozicija

Burzovna strategija koja podrazumijeva da trgovac najprije posudi i proda dionice te nakon pada njihove cijene iste otkupljuje i na taj način zarađuje.


Kratki hedging

Vrsta hedgiranja kojemu je svrha osiguranje prodajne cijene, tj. zaštita od pada cijene u budućnosti.


Kratkoročno osiguranje

Osiguranje čije je trajanje kraće od godinu dana. Premija se računa po principu pro rata temporis, ukoliko cjenikom nije drugačije određeno.


Kredit

Novčani dužničko-vjerovnički odnos u kojem vjerovnik kredita (obično banka) ustupa pravo korištenja određenog iznosa novčanih sredstava dužniku (debitoru) na ugovoreno vrijeme i uz ugovorene uvjete povrata. Kredit obuhvaća različite namjenske i nenamjenske kreditne oblike poput novčanih zajmova, robnih i potrošačkih kredita, financijskih kredita, poslovnih aranžmana prodaje robe, usluga i izvođenja radova uz odgođenu naplatu, dužničke vrijednosne papire, standby sporazume, otvorene račune i dr.


Kreditna sposobnost

Ocjena pojedine kreditne institucije koja pokazuje može li potencijalni dužnik preuzeti obvezu redovitog plaćanja anuiteta/rate za konkretan iznos kredita odnosno sposobnost kreditnog dužnika da preuzete obveze isplati u ugovorenim iznosima i rokovima.


Kreditna tržišta

Financijska tržišta na kojima se trguje zadužnicama i kreditima.


Kreditna (debt) tržišta

Tržišta na kojima se trguje dužničkim instrumentima ( npr. obveznice, kreditne kartice, zajmovi..) te se transakcije uglavnom obavljaju između brokera, velikih institucija ili pojedinačnih investitora.


Kreditne institucije

Banke, štedne banke i stambene štedionice tj. one institucije kojima je središnja banka (U Republici Hrvatskoj HNB) izdala odobrenje za rad u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama. Njihova djelatnost je primanje depozita ili drugih novčanih sredstava od javnosti s obvezom vraćanja i odobravanje kredita za vlastiti račun.


Kreditni rizik

Rizik nepodmirenja obveza, odnosno mogućnost da se uložena sredstva neće pravodobno i/ili u potpunosti vratiti te da se neće vraćati planiranom dinamikom. U smislu Zakona o osiguranju, rizik gubitka ili nepovoljne promjene u financijskom stanju zbog promjena u kreditnom položaju izdavatelja financijskih instrumenata, drugih ugovornih strana i bilo kojih dužnika kojima su izložena društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje, u obliku koncentracija rizika neispunjenja obveza druge ugovorne strane, rizika prinosa ili tržišnog rizika.


Kreditno životno osiguranje

Osigurava isplatu kredita u slučaju prijevremene smrti dužnika.


Kupovna cijena

Cijena po kojoj burza otkupljuje ugovore, a korisnici tržišta po kupovnoj cijeni prodaju ugovore na burzi.


Kupovna moć

Opseg roba i usluga koje se mogu kupiti za određenu količinu novca. Kupovna moć je u recipročnom odnosu s cijenama.


Kvota šteta

Pokazuje koliko se od bruto premije troši na štete. Predstavlja omjer šteta i premija mjerodavnih za promatrano razdoblje (mjerodavna šteta = isplaćene štete + promjena pričuve u kalendarskoj godini, mjerodavna tj. zarađena premija = zaračunata premija + promjena prijenosne premije u kalendarskoj godini).

L